SQ | EN | MK | MO | SR

PODRŠKA RAZVOJU SA NISKIM EMISIJAMA U JUGOISTOČNOJ EVROPI (SLED)

SLED podržava proces razvoja okvirnih politika sa niskim emisijama i pomaže donatorskoj zajednici sa poboljšanim informacijama o mogućim politikama i projektima za razvoj sa niskim emisijama.

Ciljevi

SLED podržava proces razvoja okvirnih politika sa niskim emisijama i pomaže donatorskoj zajednici pružajući detaljne informacije o mogućim politikama i projektima za razvoj sa niskim emisijama.

Aktivnosti

  • Priprema scenarija za razvoj elektroenergetskog sektora u ciljanim zemljama do 2030. godine, identifikujući prednosti i nedostatke razvoja sa niskom emisijom ugljenika i identifikujući mogućnosti za investiranje i sinergiju koja proizilazi iz prekogranične saradnje.
  • Priprema scenarija na nivou država za razvoj energetske efikasnosti u građevinarstvu do 2030. godine, navodeći troškove i uticaj intervencija kao i procenu uticaja različitih politika.
  • Priprema priručnika o razvoju scenarija za energetsku efikasnost u građevinarstvu
  • Organizovanje radionica o zaključcima analiza scenarija u elektroenergetskom i građevinskom sektoru.

Uticaji

  • Procene na nivou država dva ključna sektora za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte do 2030. godine.
  • Većina analitičkog rada potrebna za razvoj strategija sa niskim emisijama u ciljanim zemljama pripremljena i stavljena na raspolaganje vladama
  • Isplative mogućnosti redukcije emisija gasova sa efektom staklene bašte i nacionalno odgovarajuće akcije mitigacije (NAMA) identifikovane.
  • Znanje o razvoju scenarija energetske efikasnosti u građevinarstvu dostupno javnosti.
  • Lokalni kapaciteti poboljšani u pogledu analitičkog rada na energetskoj efikasnosti u građevinarstvu.

Geografski opseg

Albanija, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Kosovo*, Crna Gora i Srbija

* Ovaj naziv ne prejudicira status Kosova i u skladu je sa Rezolucijom 1244 i odlukom Međunarodnog suda pravde o kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti.