SQ | EN | MK | MO | SR

Predstavljan projekat Podrška razvoju sa niskim emisijima u Jugoistočnoj Evropi December 4, 2015

U Beogradu je 3. decembra u Hotelu Crown Plaza, predstavljen projekat "Podrška razvoju sa niskim emisijima u Jugoistočnoj Evropi" (SLED – Support for Low-Emission Development), koji prikazuje nekoliko scenarija razvoja i stanja elektroenergetskog sektora Republike Srbije do 2030. godine. Scenariji u projektu su izrađeni na osnovu ulaznih podataka koje su dale zvanične institucije Republike Srbije.

Novi međunarodni sporazumi u oblasti energetskih politika, mogu uticati na donošenje dugoročnih nacionalnih odluka u regionu Jugoistočne Evrope. Kao potpisnice Ugovora o osnivanju Energetske zajednice (Energy Community Treaty), Srbija, BJR Makedonija, Albanija i Crna Gora, su obavezne da se prilagode EU legislativi u oblasti energetike. Usklađivanje sa EU pravilima znači primenu mera obuhvaćenim Okvirnom Konvencijom Ujedinjenih Nacija o promeni klime - UNFCCC-a (United Nations Framework Convention on Climate Change).

SLED projekat ima za cilj da prikaže analizu politika donosilaca odluka u vezi sa planiranjem razvoja sa niskim emisijama, efikasnim investicijama u oblasti sektora proizvodnje struje, te merama, koje se odnose na krajnjeg korisnika.

Modeli i scenariji razvoja baziranog na niskim emisijama su izrađeni kroz stalni konsultativni proces između REC eksperata i zvaničnih institucija Republike Srbije. Ti modeli i scenariji mogu pomoći donosiocima odluka i kreatorima politika u ovoj oblasti kako bi vršili adekvatne izmene u cilju poboljšanja svojih planova i programa.

Donator projekta je Austrijska razvojna agencija (Austrian Development Agency) - ADA.

Radionica u okviru SLED projekta na temu energetske efikasnosti u javnim zgradama 28. jun 2016. godine

U utorak, 28. juna, 2016. godine, Odeljenje obnovljivih izvora i energetske efikasnosti pri Ministarstvu energetike i industrije Albanije u saradnji sa Regionalnim centrom za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC), održalo je radionicu SLED projekta o energetskoj efikasnosti u javnim zgradama. Albanski nacionalni eksperti Teuta Thimjo, Rodon Miraj i Gjergji Simaku predstavili su rezultate albanske komponente o javnim zgradama kao i studiju o energetskoj reviziji javnih zgrada. Ovi rezultati će biti priključeni podacima koji će pratiti Nacionalni akcioni plan 2016-2020, koji je u završnoj fazi izrade.

Međunarodna konferencija o evaluaciji energetskih politika i programa 7- 9. jun, 2016. godine

Projekat SLED je predstavljen u Amsterdamu članovima Energetske zajednice na najvišem nivou i drugim zainteresovanim stranama iz Kanade, SAD i Evrope, na najvećem skupu evaluatora energetskih programa i politika u Evropi i Aziji. Tokom poster sesije, radionice i panel diskusije na Međunarodnoj konferenciji o evaluaciji energetskih politika i programa "Od Pariza do Amsterdama: Put do uspešnih energetskih politika", SLED zaključke I rezultate su predstavile učesnicima gospođa Aleksandra Novikova i gospođa Vaiva Indilaite, doprinoseći na taj način diskusiji koja će pomoći iscrtavanju puta do uspešnih ugljenik-neutralnih i mitigacionih politika i programa.

Tokom radionica, mnoga pitanja su pokrenuta u vezi šeme finansiranja projekta, mera revizije i procena efekta prelivanja. Panel diskusija se više bazirala na projektnim uspesima i ograničenjima, pitanjima praktične primene, kao i doprinosu projektnih rezultata aktivnostima u budućnosti.

Sastanak u Albaniji se fokusira na prikupljanje novih podataka 12. februar, 2016. godine

12. februara 2016. godine, REC-ov projektni tim i nekoliko međunarodnih stručnjaka sastali su se u Albaniji u cilju planiraja budućeg rada i razgovara o izboru zgrada koje bi trebalo da budu uključene u budući šablon revizije za SLED komponentu 3. Primarni cilj u okviru ove komponente je razvijanje tipologije javnih zgrada na osnovu energetskih revizija i prikupljenih podataka. Već postojeće revizije će biti prikupljene i obrađene, ali obzirom da su podaci koji su trenutno na raspolaganju nedovoljni za ove namene, nova istraživanja i prikupljanje podataka o zgradama će biti izvršena da bi se dobio kompletan pregled o vrstama zgrada koje su predmet projekta.

COP21 Side Event December 5, 2015

The SLED project was presented at the 21st Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change, COP21, at the side event “Climate Cooperation between the EU, the Western Balkans and Turkey” on December 5, 2015. The event was an opportunity to present the results of the ongoing programme of the Environment and Climate Regional Accession Network (ECRAN), which builds on the earlier Regional Environmental Network for Accession (RENA). The aim of ECRAN is to build capacities for achieving compliance with EU climate policies and the EU climate acquis in the seven EU candidate countries and potential candidates (in South Eastern Europe and Turkey). The event focused on ECRAN activities aimed at promoting compliance with EU climate policies and legislation; assistance with the development and implementation of intended nationally determined contributions (INDCs); capacity building for the implementation of the EU Emissions Trading System (ETS); alignment with the EU’s monitoring mechanism (GHG inventories); and adaptation actions. The side event also highlighted the results of the parallel SLED project, which modelled decarbonisation pathways for several countries in the region in the electricity and residential building sectors. The results of the SLED project have also been used for the INDC development work of the ECRAN programme.

SLED project for Serbia December 3, 2015

The results of the SLED project for Serbia and South Eastern Europe were introduced in Belgrade on December 3, 2015. The lead researchers and modellers made presentations about the analytical work underlying scenario development and the results of electricity modelling in South Eastern Europe (SEE).

SLED project for Former Yugoslav Republic of Macedonia November 20, 2015

The results of the SLED project for the former Yugoslav Republic of Macedonia were introduced in Skopje on November 20. The lead researcher gave a presentation on the analytical work underlying scenario development as well as the results of the modelling.

SLED project for Montenegro October 27, 2015

The results of the SLED project for Montenegro were presented on October 27, 2015, in Podgorica. The lead researchers and modellers presented the analytical work underlying scenario development, along with the results of the modelling.

SLED project for Albania October 26, 2015

The results of the SLED project for Albania were introduced in Tirana on October 26, 2015, to representatives of NGOs, government officials and other stakeholders. The lead researchers and modellers made presentations about the analytical work underlying scenario development, as well as the results of the modelling.