SQ | EN | MK | MO | SR

Modelimi pёr dekarbonizimin nё sektorin e energjisё elektrike: Shqipëria

Ky studim vlerëson efektin e skenarëve të dekarbonizimit në sistemin energjetik shqiptar. Skenarët dhe supozimet e përdorura në modelim janë dakordësuar me aktorët kryesorë në Shqipëri (Ministritë e linjës dhe ekspertët për energjinë).
Botimet:

Anglisht: Shkarko

Shqip: Shkarko

Modelimi pёr dekarbonizimin nё sektorin e energjisё elektrike: Ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë

Ky studim vlerëson efektin e skenarëve të dekarbonizimit në sistemin energjetik maqedonas. Skenarët dhe supozimet e përdorura në modelim janë dakordësuar me aktorët kryesorë në Ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë (Ministritë e linjës, Enti Rregullator dhe ekspertët për energjinë). Të dhënat e modelimit janë koordinuar me një ekip nga Akademia e Shkencave dhe Arteve e Maqedonisë, të përfshirë në modelimin MARKAL.


Botimet:

Anglisht: Shkarko

Maqedonisht: Shkarko

Modelimi pёr dekarbonizimin nё sektorin e energjisё elektrike: Mali i Zi

Ky studim vlerëson efektin e skenarëve të dekarbonizimit në sistemin energjetik malazez. Skenarët dhe supozimet e përdorura në modelim janë dakordësuar me aktorët kryesorë në Malin e Zi (Ministritë e linjës, Operatori i Sistemit të Transmetimit, Enti Rregullator dhe ekspertët për energjinë).Botimet:

Anglisht: Shkarko

Malazeze: Shkarko

Modelimi pёr dekarbonizimin nё sektorin e energjisё elektrike: Serbia

Ky studim vlerëson efektin e skenarëve të dekarbonizimit në sistemin energjetik serb. Skenarët dhe supozimet e përdorura në modelim janë dakordësuar me aktorët kryesorë në Malin e Zi (Ministria e Minierave dhe Energjisë, Ministria e Bujqësisë dhe Mbrojtjes së Mjedisit, Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit, si dhe ekspertët për energjinë).Botimet:

Anglisht: Shkarko

Serbisht: Shkarko

Modelimi pёr dekarbonizimin nё sektorin e energjisё elektrike: Raporti rajonal

Ky studim vlerëson efektin e skenarëve të dekarbonizimit në sistemin energjetik në rajon: katër vendet e përfshira në projekt, si dhe Bosnje-Hercegovina. Skenarët dhe supozimet e përdorura në modelim janë dakordësuar me aktorët kryesorë në vendet e projektit (Ministritë e linjës, Operatorët e Sistemit të Transmetimit, Entet Rregullatore dhe ekspertëtpër energjinë).
Botimet:

Anglisht: Shkarko