SQ | EN | MK | MO | SR

Tipologjia e stokut të ndërtesave publike në Shqipëri dhe modelimi i shndërrimit të tyre për shkarkime të ulta karboni në të ardhmen

Ky botim ka si qëllim të sigurojë informacion të nevojshëm për hartimin e politikave lidhur me eficiencën e energjisë dhe zbutjen e ndryshimeve të klimës në sektorin e ndërtesave publike në Shqipëri.

Botimet:

Anglisht: Shkarko

Shqip: Shkarko

Tipologjia e stokut të ndërtesave të banimit në Shqipëri dhe modelimi i shndërrimit të tyre për shkarkime të ulta karboni në të ardhmen

Ky botim ka si qëllim të sigurojë informacion të nevojshëm për hartimin e politikave lidhur me eficiencën e energjisë dhe zbutjen e ndryshimeve të klimës në sektorin e ndërtesave të banimit në Shqipëri. Për të kryer këto analiza në nivel sektori, kemi hartuar dhe zbatuar një model simulimi nga poshtë-lart. Modeli është i zbatueshëm për periudhën kohore deri në vitin 2030. Modeli, me të gjitha të dhënat bazë, i është dhënë politikëbërësve dhe specialistëve të vendit për ta përdorur dhe modifikuar atë në varësi të nevojave të tyre. Ai mund të vihet në dispozicion dhe të specialistëve të tjerë, bazuar në kërkesën e këtyre të fundit, për ta përdorur duke cituar burimin dhe mirënjohjen ndaj autorëve.

Botimet:

Anglisht: Shkarko

Shqip: Shkarko

Tipologjia e stokut të ndërtesave të banimit në Malin e Zi dhe modelimi i shndërrimit të tyre për shkarkime të ulta karboni në të ardhmen

Ky botim ka si qëllim të sigurojë informacion të nevojshëm për hartimin e politikave lidhur me eficiencën e energjisë dhe zbutjen e ndryshimeve të klimës në sektorin e ndërtesave të banimit në Malin e Zi. Për të kryer këto analiza në nivel sektori, kemi hartuar dhe zbatuar një model simulimi nga poshtë-lart. Modeli është i zbatueshëm për periudhën kohore deri në vitin 2030. Modeli, me të gjitha të dhënat bazë, i është dhënë politikëbërësve dhe specialistëve të vendit për ta përdorur dhe modifikuar atë në varësi të nevojave të tyre. Ai mund të vihet në dispozicion dhe të specialistëve të tjerë, bazuar në kërkesën e këtyre të fundit, për ta përdorur duke cituar burimin dhe mirënjohjen ndaj autorëve.

Botimet:

Anglisht: Shkarko

Malazeze: Shkarko

Tipologjia e stokut të ndërtesave të banimit në Serbi dhe modelimi i shndërrimit të tyre për shkarkime të ulta karboni në të ardhmen

Ky botim ka si qëllim të sigurojë informacion të nevojshëm për hartimin e politikave lidhur me eficiencën e energjisë dhe zbutjen e ndryshimeve të klimës në sektorin e ndërtesave të banimit në Serbi. Për të kryer këto analiza në nivel sektori, kemi hartuar dhe zbatuar një model simulimi nga poshtë-lart. Modeli është i zbatueshëm për periudhën kohore deri në vitin 2030. Modeli, me të gjitha të dhënat bazë, i është dhënë politikëbërësve dhe specialistëve të vendit për ta përdorur dhe modifikuar atë në varësi të nevojave të tyre. Ai mund të vihet në dispozicion dhe të specialistëve të tjerë, bazuar në kërkesën e këtyre të fundit, për ta përdorur duke cituar burimin dhe mirënjohjen ndaj autorëve.

Botimet:

Anglisht: Shkarko

Serbisht: Shkarko