SQ | EN | MK | MO | SR

PODRŠKA RAZVOJU SA NISKO-KARBONSKIM EMISIJAMA U JUGOISTOČNOJ EVROPI (SLED)

SLED podržava proces razvoja regulatornog okvira za nisko-karbonske emisije, i samim tim pomaže donatorskoj zajednici sa inoviranim informacijama o mogućim politikama i projekatima za razvoj nisko-karbonske emisije.

Cilj

The SLED project supports the development of low-emission policy frameworks and assists the donor community by providing detailed information on possible policies and projects for low-emission development.

Aktivnosti

  • Priprema scenarija za razvoj elektroenergetskog sektora u ciljanim zemljama do 2030. godine, identifikujući prednosti i nedostatke razvoja sa niskom emisijom ugljenika i identifikujući mogućnosti za investiranje i sinergiju koja proizilazi iz prekogranične saradnje.
  • Priprema nacionalnih scenarija za razvoj energetske efikasnosti u sektoru građevinarstva do 2030. godine, identifikujući troškove i uticaj intervencija kao i procjenu uticaja različitih politika.
  • Priprema priručnika za razvoj scenarija za energetsku efikasnost u sektoru građevinarstva
  • Organizovanje radionicaao politikama i zaključcima analiza scenarija u elektroenergetskom i sektoru građevinarstva.

Geografski opseg/region

  • Procjene dva ključna sektora za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte do 2030. Godine, na nivou država.
  • Većina potrebnih analiza za razvoj strategija sa niskim emisijama u ciljanim zemljama pripremljena i stavljena na raspolaganje vladama
  • Identifikovane isplative mogućnosti redukcije emisija gasova sa efektom staklene bašte i odgovarajuće akcije mitigacije (NAMA) na nacionalnom nivou.
  • Znanje o razvoju scenarija energetske efikasnosti u sektoru građevinarstva dostupno javnosti.

Географски опфат

Albanija, bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Kosovo*, Crna Gora i Srbija

* Ovaj naziv ne prejudicira status Kosova i u skladu je sa Rezolucijom 1244 i odlukom Međunarodnog suda pravde o kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti.