SQ | EN | MK | MO | SR

Резултати од моделирањето

Во посебни Excel табели прикажани се деталните резултати од пресметката на енергетските потреби на постоечки згради во: Албанија, Црна Гора и Србија. Овие датотеки содржат поголем број на влезни податоци и резултати од енергетските потреби за греење, топла вода и ладење за секој тип на станбен објект.

Датотеки:

Албанија: Превземи

Црна Гора: Превземи

Србија: Превземи