SQ | EN | MK | MO | SR

Модели за декарбонизација во електроенергетскиот сектор: Албанија

Со оваа студија за врши проценка на влијането од сценаријата за декарбонизација на електроенергетскиот систем во Албанија. Сценаријата и претпоставките користени во моделирањето беа договорени со клучните општествени чинители во Албанија (релевантни министерства и енергетски експерти).
Книги:

Англиски јазик: Превземи

Албански јазик: Превземи

Модели за декарбонизација во електроенергетскиот сектор: Македонија

Со оваа студија се врши проценка на влијането од сценаријата за декарбонизација врз електроенергетскиот систем во Македонија. Сценаријата и претпоставките користени во моделирањето беа договорени со клучните општествени чинители во Македонија (релевантни министерства, регулаторот и енергетски експерти), а добиените податоци од моделирањето беа координирани со тимот од Македонската Академија на Науките и Уметностите кои се вклучени во MARKAL моделирањето.


Книги:

Англиски јазик: Превземи

Македонски јазик: Превземи

Модели за декарбонизација во електроенергетскиот сектор: Црна Гора

Со оваа студија се врши проценка на влијането од сценаријата за декарбонизација врз електроенергетскиот систем во Црна Гора. Сценаријата и претпоставките користени во моделирањето беа договорени со клучните општествени чинители во Црна Гора (релевантни министерства, преносен систем оператор, регулаторот и енергетските експерти).Книги:

Англиски јазик: Превземи

Црногорски јазик: Превземи

Модели за декарбонизација во електроенергетскиот сектор: Србија

Со оваа студија се врши проценка на влијането од сценаријата за декарбонизација врз електроенергетскиот систем во Србија. Сценаријата и претпоставките користени во моделирањето беа договорени со клучните општествени чинители во Србија (Министерството за Рударство и Енергија, Министерството за Земјоделие и заштита на животната средина, Агенцијата за заштита на животната средина и енергетските експрти).Книги:

Англиски јазик: Превземи

Српски јазик: Превземи

Модели за декарбонизација во електроенергетскиот сектор: Регионален Извештај

Со оваа студија се врши проценка на влијането од сценаријата за декарбонизација врз електроенергетскиот систем во регионот: четирите проектни земји како и Босна и Херцеговина. Сценаријата и претпоставките користени во моделирањето беа договорени со клучните општествени чинители во проектните земји (релевантни министерства, преносни систем оператори, регулатори и енергетски експерти).
Книги:

Англиски јазик: Превземи