SQ | EN | MK | MO | SR

Типологија на јавни згради во Албанија и моделирање на трансформација кон ниска-развој на јаглерод

Целта на оваа публикација е да обезбеди информации кои ќе ви помогнат да креираат политики за енергетска ефикасност и намалување на влијанието на климатските промени врз јавните згради во Албанија.

Книги:

Англиски јазик: Превземи

Албански јазик: Превземи

Типологија на станбени објекти во Албанија и Моделирање на трансформирањето кон ниско-јаглероден развој

Целта на оваа публикација е обезбедување на информации кои ќе помогнат во креирање на политиките за енергетска ефикасност и намалување на влијанието од климатските промени врз станбените објекти во Албанија. Со цел да се изврши анализа на секторско ниво, преку проектот се креираше и се примени модел на симулирање кој се однесува на периодот до 2030 год. Самиот модел, со сите основни влезни податоци е доставен за користење и модифицирање согласно потребите, до националните креатори на политики и експертите. Тој е исто така може да се користи и на барање на други експерти, што преходно ќе биде предмет на дозвола за користење на референците.

Книги:

Англиски јазик: Превземи

Албански јазик: Превземи

Типологија на станбени објекти во Црна Гора и Моделирање на трансформирањето кон ниско-јаглероден развој

Целта на оваа публикација е обезбедување на информации кои ќе помогнат во креирање на политиките за енергетска ефикасност и намалување на влијанието од климатските промени врз станбените објекти во Црна Гора. Со цел да се изврши анализа на секторско ниво, преку проектот се креираше и се примени модел на симулирање кој се однесува на периодот до 2030 год. Самиот модел, со сите основни влезни податоци е доставен за користење и модифицирање согласно потребите, до националните креатори на политики и експертите. Тој е исто така може да се користи и на барање на други експерти, што преходно ќе биде предмет на дозвола за користење на референците.

Книги:

Англиски јазик: Превземи

Црногорски јазик: Превземи

Типологија на станбени објекти во Србија и МОделирање на трансформирањето кон ниско-јаглероден развој

Целта на оваа публикација е обезбедување на информации кои ќе помогнат во креирање на политиките за енергетска ефикасност и намалување на влијанието од климатските промени врз станбените објекти во Србија. Со цел да се изврши анализа на секторско ниво, преку проектот се креираше и се примени модел на симулирање кој се однесува на периодот до 2030 год. Самиот модел, со сите основни влезни податоци е доставен за користење и модифицирање согласно потребите, до националните креатори на политики и експертите. Тој е исто така може да се користи и на барање на други експерти, што преходно ќе биде предмет на дозвола за користење на референците.

Книги:

Англиски јазик: Превземи

Српски јазик: Превземи